✈︎ Opłata za wysyłkę międzynarodową zostanie obliczona automatycznie podczas realizacji transakcji.

Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA

PROSZĘ CZYTAĆ UWAŻNIE. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) określają prawnie wiążące warunki korzystania z Max Racing Exhaust Produkty („Max Racing”) serwisy internetowe i aplikacje mobilne oraz zawarte w nich usługi (pojedynczo i łącznie „Usługi”). Korzystając z którejkolwiek z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług tylko wtedy, gdy zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i niniejszych Warunków użytkowania. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania i zapisz je. Jeśli nie zgadzasz się z tym, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Usług.
Aby móc korzystać z niektórych Usług, konieczne może być pobranie oprogramowania lub treści i/lub wyrażenie zgody na dodatkowe warunki. O ile nie określono inaczej w dodatkowych warunkach mających zastosowanie do Usług, w których użytkownik zdecyduje się uczestniczyć, te dodatkowe warunki zostają niniejszym włączone do niniejszych Warunków użytkowania.

WYBIERALNOŚĆ

Usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę. Max Racing może, według własnego uznania, odmówić oferowania którejkolwiek lub wszystkich Usług jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi i/lub zmienić swoje kryteria kwalifikacyjne w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie możesz korzystać z Usług, jeśli Max Racing wcześniej zakazał Ci korzystania z Usług i/lub zamknął Twoje konto.

DRONAMI

Usługi mogą być modyfikowane, aktualizowane, przerywane, zawieszane lub przerywane w dowolnym momencie przez: Max Racing bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

REJESTRACJA

Jako warunek korzystania z niektórych Usług, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się i okazania, zapewnienia i przyrzeczenia, które podałeś Max Racing z dokładnymi, prawdziwymi i kompletnymi informacjami rejestracyjnymi, w tym między innymi z Twoim imieniem i nazwiskiem („Nazwa użytkownika”), adresem e-mail i hasłem oraz aby informacje rejestracyjne były dokładne i aktualne. Niezastosowanie się do tego będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta. Nie wolno Ci:

 • Podaj jakiekolwiek fałszywe dane osobowe (w tym fałszywą Nazwę Użytkownika) lub utwórz konto dla kogokolwiek innego niż Ty;
 • Utwórz wiele kont; lub
 • Użyj Nazwy użytkownika, która jest: (i) imieniem innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę; (ii) podlegać jakimkolwiek prawom osoby innej niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia; lub (iii) w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub w inny sposób niezgodne z prawem.

Max Racing zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub anulowania konta według własnego uznania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Twoim koncie i będziesz odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Zgadzasz się nigdy nie używać konta innego użytkownika bez uprzedniej wyraźnej zgody takiego użytkownika. Natychmiast powiadomisz Max Racing na piśmie w przypadku nieautoryzowanego użycia konta lub innych naruszeń bezpieczeństwa związanych z kontem.

TREŚĆ

Wszystkie Treści (zgodnie z definicją poniżej), niezależnie od tego, czy są publikowane publicznie, czy przekazywane prywatnie, są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która stworzyła taką Treść. Max Racing nie może zagwarantować autentyczności i/lub dokładności jakichkolwiek Treści lub danych, które użytkownicy mogą podać na swój temat. Przyjmujesz do wiadomości, że cała Treść, do której masz dostęp za pomocą Usług, odbywa się na Twoje własne ryzyko i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty lub szkody wyrządzone Tobie lub jakiejkolwiek innej stronie w wyniku tego. Termin „Treść” obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie informacje o lokalizacji, filmy, komentarze, informacje, dane, tekst, zdjęcia, oprogramowanie, skrypty, grafikę i funkcje interaktywne wygenerowane, dostarczone lub w inny sposób udostępnione przez Max Racing w Usługach lub za ich pośrednictwem.

Max Racing TREŚĆ

Cała Treść, z wyłączeniem Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), używana w Usługach lub za ich pośrednictwem („Max Racing Treści”) są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i/lub innymi prawami własności i prawami, stosownie do przypadku. Max Racing a jej licencjodawcy posiadają i zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w Max Racing Treść i Usługi. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków użytkowania, Max Racing niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Max Racing Treści (z wyłączeniem jakiegokolwiek kodu oprogramowania) wyłącznie do użytku użytkownika w związku z przeglądaniem i korzystaniem z Usług. Z wyjątkiem własnych Treści użytkownika, nie możesz:
(i) przesyłać lub publikować Max Racing Treści, w tym między innymi w dowolnej witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej lub włączać informacje do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji;
(ii) kopiować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, transmitować, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, tworzyć dzieł pochodnych lub sprzedawać jakichkolwiek Max Racing Treści pojawiające się w Usługach lub za ich pośrednictwem;
(iii) używać któregokolwiek z Max Racing Treści w jakimkolwiek innym celu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zdjęcia, profile (w tym Twoje imię i nazwisko, obraz i podobieństwo), wiadomości, notatki, tekst, informacje, muzykę, filmy, reklamy, wykazy i inne treści, które dodajesz, przesyłasz, przesyłasz, publikujesz, publikujesz , ani wyświetlać (dalej „publikować”) w Usługach lub za ich pośrednictwem, przesyłać lub udostępniać innym użytkownikom (łącznie „Treści użytkownika”). Nie możesz publikować, przesyłać ani udostępniać Treści Użytkownika w Usługach lub za ich pośrednictwem, których nie utworzyłeś lub do których publikowania nie masz uprawnień. Rozumiesz i zgadzasz się, że Max Racing może usunąć lub usunąć (bez powiadomienia) dowolną Treść użytkownika według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym Treści użytkownika, które według wyłącznego osądu Max Racingnarusza niniejsze Warunki korzystania lub może być obraźliwe, niezgodne z prawem lub naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników lub innych osób. Rozumiesz, że wszelkie Treści Użytkownika usunięte przez Ciebie lub Max Racing mogą pozostawać w kopiach zapasowych przez rozsądny czas (ale po usunięciu nie będą udostępniane innym) lub mogą pozostać wśród użytkowników, którzy wcześniej uzyskali dostęp lub pobrali Treści Użytkownika.

Max Racing nie popiera i nie ma kontroli nad Treściami Użytkownika. Treści użytkownika niekoniecznie są sprawdzane przez Max Racing przed opublikowaniem i niekoniecznie odzwierciedla opinie lub zasady Max Racing. Max Racing nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Usług pod kątem nieodpowiednich Treści Użytkownika lub zachowania. Jeśli w dowolnym momencie Max Racing wybierze, według własnego uznania, monitorowanie Usług, Max Racing niemniej jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika, nie ma obowiązku modyfikowania lub usuwania jakichkolwiek nieodpowiednich Treści Użytkownika, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika przesyłającego takie Treści Użytkownika. Max Racing nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Treści użytkownika ani dokładności i wiarygodności Treści użytkownika lub jakichkolwiek materiałów lub informacji, które przekazujesz innym użytkownikom. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność, na swój własny koszt, za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie wszelkich Treści użytkownika, które publikujesz w Usługach lub za ich pośrednictwem. Max Racing nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone Treści Użytkownika wynikające z:
(i) usunięcie Treści Użytkownika przez Max Racing zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania;
(ii) zakończenie świadczenia Usług;
(iii) wszelkie awarie sprzętu, oprogramowania lub inne usterki techniczne.

Przesyłając Treści użytkownika za pośrednictwem Usług, niniejszym robisz i udzielasz Max Racing (oraz jej następców prawnych i cesjonariuszy) ogólnoświatową, niewyłączną, nieodpłatną, w pełni opłaconą, podlegającą podlicencjonowaniu i zbywalną licencję na używanie, kopiowanie, edytowanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie i w inny sposób w pełni wykorzystywać Treści użytkownika w związku z Usługami lub ich promocją lub w jakimkolwiek innym celu (komercyjnym, reklamowym lub innym), w tym między innymi w celach marketingowych i promocyjnych w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych, znanych lub dalej utworzone. Niniejszym udzielasz i udzielasz każdemu użytkownikowi Usług niewyłącznej licencji na dostęp do Treści użytkownika za pośrednictwem Usług oraz na używanie, edytowanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych i wyświetlanie takich Treści użytkownika w związku z wykorzystaniem Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że inni użytkownicy Usług mogą pobierać Twoje Treści Użytkownika i że Max Racing nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub szkody wynikające z takiego pobrania Treści użytkownika. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa do udzielania takich licencji: Max Racing oraz użytkowników Serwisu bez naruszania lub naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw do umów lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności. Zgadzasz się zapłacić za wszelkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne środki pieniężne należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z powodu jakichkolwiek Treści użytkownika opublikowanych przez Ciebie w Usługach lub za ich pośrednictwem.

ZABRONIONE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I ZABRONIONE CZYNNOŚCI UŻYTKOWNIKA

Poniżej znajduje się częściowa lista Treści użytkownika i działań, które są nielegalne i/lub zabronione w Usługach. Max Racing zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto, Max Racingwedług własnego uznania, narusza to postanowienie, w tym między innymi, usuwając obraźliwą komunikację z Usług, zamykając dostęp i korzystanie z Usług osobom naruszającym oraz zgłaszając naruszeń odpowiednim organom prawnym. Zabronione Treści Użytkownika obejmują między innymi Treści Użytkownika, które według wyłącznego uznania Max Racing:

 • Narusza prawa osób trzecich, w tym wszelkie naruszenia poufności, praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw osobistych, prawa do prywatności, prawa do reklamy lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub prawa własności;
 • Obejmuje dokumenty tożsamości, numery lub poufne informacje finansowe lub osobiste;
 • są wyraźnie obraźliwe i/lub promują rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby;
 • Nęka lub opowiada się za molestowaniem innej osoby;
 • Wykorzystuje ludzi w sposób seksualny lub brutalny;
 • Zawiera nagość, przemoc lub inną obraźliwą tematykę lub zawiera łącze do witryny dla dorosłych lub innej nieodpowiedniej witryny;
 • Pozyskuje dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia;
 • Promuje informacje, o których wiesz, że są fałszywe lub wprowadzające w błąd lub promują nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, groźne, obsceniczne, zniesławiające lub zniesławiające;
 • Promuje nielegalną lub nieautoryzowaną kopię dzieła chronionego prawem autorskim lub patentem innej osoby, na przykład dostarczanie pirackich programów komputerowych lub linków do nich, dostarczanie informacji w celu obejścia fabrycznie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kopiowaniem lub dostarczanie pirackiej muzyki lub wideo lub linków do pirackiej muzyki lub wideo pliki;
 • Obejmuje przesyłanie „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub niechcianych masowych wysyłek, wiadomości błyskawicznych, „spimming” lub „spamowania”;
 • Kontynuuje, promuje lub obejmuje jakąkolwiek działalność przestępczą lub przedsięwzięcie lub dostarcza instruktażowe informacje dotyczące nielegalnych działań, w tym między innymi wytwarzania lub kupowania nielegalnej broni lub substancji, naruszania czyjejś prywatności lub dostarczania lub tworzenia wirusów komputerowych;
 • Pozyskuje hasła lub dane osobowe do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników;
 • Obejmuje działalność handlową lub starania i/lub sprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Max Racing, tj. konkursy, loterie, handel wymienny, reklamy lub piramidy; i/lub
 • Narusza obowiązujące prawo.

Zabronione czynności obejmują między innymi następujące czynności:

 • Działalność przestępcza lub deliktowa, w tym pornografia dziecięca, oszustwa, handel obscenicznymi materiałami, handel narkotykami, hazard, nękanie, prześladowanie, spamowanie, spimming, wysyłanie wirusów lub innych szkodliwych plików, naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub patentów lub kradzież tajemnic handlowych;
 • Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby;
 • Próba podszywania się pod innego użytkownika lub osobę;
 • Zapisywanie, wydobywanie lub przetwarzanie informacji o innych użytkownikach;
 • Zbierać lub usuwać jakichkolwiek Treści z Usługi;
 • Reklamowanie lub nakłanianie użytkowników do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Usług;
 • Zakłócanie, zakłócanie lub tworzenie nadmiernego obciążenia Usług lub sieci lub usług połączonych z Usługami;
 • Usuwania, obchodzenia, wyłączania, uszkadzania lub innego ingerowania w funkcje Usług związane z bezpieczeństwem lub funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług;
 • Jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z Usług, takie jak używanie skryptów do dodawania znajomych lub wysyłania komentarzy lub wiadomości; i/lub
 • Korzystanie z Usług w sposób niezgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

STRONY I TREŚĆ STRON TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub mogą być przesyłane za pośrednictwem Usług) łącza do innych witryn internetowych, aplikacji lub usług („Witryny stron trzecich”) i/lub artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo , informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści Osób Trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności przez Max Racing, Max Racing nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Usług lub jakiekolwiek Treści Osób Trzecich zamieszczone, dostępne za pośrednictwem Usług lub z nich zainstalowane, w tym za treści, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w tych Usługach. Witryny stron trzecich lub treści stron trzecich. Jeśli zdecydujesz się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Max Racing nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakiejkolwiek Witrynie Osoby Trzeciej lub Treści Osoby Trzeciej.

SPRZECZANIE SIĘ

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Usług. Max Racing zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku monitorowania sporów między Tobą a innymi użytkownikami.

Zwroty & powroty POLITYKA

Zwroty, zwrot pieniędzy i wymiany dotyczą tylko zamówień online utworzonych i zrealizowanych z naszej oficjalnej strony internetowej (www.maxracing.co).

Dla zamówień z Malezji

Polityka zwrotów jest dość prosta. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich produktów zakupionych bezpośrednio od naszego Max Racing Exhaust oficjalna strona internetowa. Możesz go zwrócić lub wymienić w ciągu 30 dni od zakupu. Nasz zespół sprawdzi i przetworzy Twój zwrot, gdy tylko go otrzymamy, na kwotę zakupu pomniejszoną o pierwotne koszty wysyłki i wszelkie dodatkowe opłaty (w tym opłatę transakcyjną i prowizję platformy, jeśli zakupiono go na innych platformach). Dopłata w wysokości 20% wartości zwracanego towaru zostanie dokonana po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru. Pamiętaj, że jeśli zwrot jest ważny, może minąć do 10 dni roboczych, zanim środki pojawią się na Twoim koncie.

W przypadku zamówień międzynarodowych

Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich produktów zakupionych bezpośrednio od naszego Max Racing Exhaust oficjalna strona internetowa. Możesz go zwrócić lub wymienić w ciągu 30 dni od zakupu. Nasz zespół sprawdzi i przetworzy Twój zwrot, gdy tylko go otrzymamy, na kwotę zakupu pomniejszoną o pierwotne koszty wysyłki i wszelkie dodatkowe opłaty (w tym opłatę transakcyjną i prowizję platformy, jeśli zakupiono go na innych platformach). Dopłata w wysokości 20% wartości zwracanego towaru zostanie dokonana po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu zwróconego przedmiotu może upłynąć do 7-14 dni roboczych, zanim środki pojawią się na Twoim koncie.


Zasady anulowania

Wytworzone na zamówienie Max Racing produkty to produkty niewymienione na naszej oficjalnej stronie internetowej (www.maxracing.co).
*Wszelkie zamówienia na zamówienie, zamówienia na zamówienie i zamówienia płatne na raty, anulowanie zamówienia, zwrot i zwrot pieniędzy nie są akceptowane.

W przypadku anulowania zamówienia przed wysyłką zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 20% opłaty za anulowanie (obejmuje transakcję walutową, opłaty bankowe, opłatę manipulacyjną, usługę anulowania i inne opłaty za usługi), jeśli ma to zastosowanie.

W przypadku anulowania zamówienia po jego wysłaniu, ponosisz odpowiedzialność za zwrot towaru do nas. Dopłata w wysokości 20% wartości zwracanego towaru zostanie naliczona po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru.

 • Wszelkie odwołania z powodu zmiany zdania nie będą akceptowane. Jeśli dostarczony przedmiot jest prawidłowym zamówieniem i nie jest wadliwy, nie podlega zwrotowi.

* Wymiana przedmiotu na metodę płatności ratalnej, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.


Przed złożeniem wniosku o zwrot

Prosimy o sprawdzenie, czy produkty odpowiadają następującym warunkom, zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży:

 • Zwroty lub zwroty będą przyjmowane tylko w ciągu 30 dni od zakupu, wszelkie zwroty, zwroty i wymiany nie będą wydawane po 30 dniach od zakupu.
 • Musisz mieć dowód zakupu (numer faktury zamówienia i paragon)
 • Przedmioty zakupione na raty i/lub przedmioty wykonane na zamówienie nie kwalifikują się do zwrotu i refundacji.
 • Zwroty są przyjmowane tylko wtedy, gdy produkty są w oryginalnym stanie, nieuszkodzone, bez żadnego używanego/zainstalowanego znaku, pocięte, spawane, zarysowane lub jakiekolwiek fizyczne wgniecenie przez jakiekolwiek strony, nadal odsłaniając wszystkie etykiety, folię zabezpieczającą i specjalne akcesoria w zestawie, wszelkie bezpłatne upominki , otrzymane wraz z nim vouchery.
 • Materiały eksploatacyjne, takie jak filtry, osłony filtrów, mocowania gumowe itp., nie podlegają zwrotowi.
 • Każdy przedmiot, który został zakupiony dla kogoś innego, kto go po prostu nie chce, nie kwalifikuje się do zwrotu lub zwrotu.
 • Wszelkie odwołania z powodu zmiany zdania nie będą akceptowane. Jeśli dostarczony przedmiot jest prawidłowym zamówieniem i nie jest wadliwy, nie podlega zwrotowi.

Procedura zwrotu

Aby zwrócić przedmiot, musisz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta/serwisem i wykonać trzy poniższe kroki:

 1. Zapakuj produkt do oryginalnego opakowania
 2. Dołącz etykietę z adresem podanym przez naszą obsługę klienta do paczki/paczki
 3. Odeślij do nas

Prosimy o poinformowanie nas i udowodnienie potwierdzenia odbioru przesyłki zwrotnej naszemu działowi obsługi klienta, jeśli złożyłeś wniosek o jakąkolwiek przesyłkę zwrotną. Nasza obsługa klienta wróci do Ciebie, gdy Twoja przesyłka zwrotna dotrze na naszą stronę. Zachęca się, aby przesyłka zwrotna została wysłana za pośrednictwem kuriera, który zapewnia aktualizację w czasie rzeczywistym, co pozwala obu stronom śledzić przesyłkę w dowolnym momencie.


W przypadku zwrotu wadliwego lub niewłaściwego przedmiotu!

Jeżeli zewnętrzne opakowanie dostarczonej przesyłki jest widocznie uszkodzone:

Zapytaj kuriera, czy mógłby poczekać, aż sprawdzisz stan produktów. Jeśli kurier wyrazi zgodę, sprawdź produkt i odrzuć paczkę, jeśli jest uszkodzona. Będziesz musiał zrobić zdjęcie paczki w celu późniejszego złożenia reklamacji.

Jeśli otrzymany zakupiony przedmiot jest uszkodzony, wgnieciony lub zepsuty po przybyciu, a kurier wyjechał:

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania paczki wraz z dokumentami potwierdzającymi:

 • Oryginalna faktura handlowa w paczce
 • Zdjęcia i/lub filmy poniżej:
 1. otrzymana przesyłka (z numerem przesyłki/numerem listu lotniczego) przed rozpakowaniem,
 2. przesyłka otwarta z przedmiotem w środku,
 3. przedmiot i
 4. wadliwy obszar(y) przedmiotu.

Jeśli otrzymałeś niewłaściwy przedmiot

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania.


Zanotuj proszę

 • Zwracany produkt bez potwierdzenia wysyłki zwrotnej i/lub powiadomienia od naszego działu obsługi klienta będzie problemem, w takich okolicznościach nieznany zwrot/płatność zwrotna nigdy nie zostanie dokonana.
 • Będziesz musiał pokryć koszty przesyłki zwrotnej, a nasz zespół sprawdzi zwrócony produkt przed zwrotem poprzedniej płatności.
 • Kwoty zwrotu i/lub zatwierdzenia zwrotu i wymiany produktów są oparte na kontroli stanu zwróconego produktu. W pewnych okolicznościach (np. poważnie uszkodzone produkty przy dostawie, podejrzenie uszkodzeń spowodowanych przez człowieka itp.) zwroty/zwroty/wymiana nie będą akceptowane.
 • Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tylko przy użyciu oryginalnej metody płatności kartą kredytową, kartą VISA, Mastercard, PayPal lub bezpośrednim przelewem bankowym. Nasz zespół nigdy nie dokona żadnych zwrotów na ŻADNĄ metodę płatności lub portfel innej firmy, które różnią się od oryginalnie płatnej metody
 • Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia anulowania, zwrotu, wymiany i zwrotu pieniędzy uznanych za nieodpowiednie lub nieuzasadnione.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych warunkach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z Usług i dostarczanych informacji podlega naszym Polityka prywatności, który jest włączony do niniejszych Warunków korzystania przez to odniesienie.

ZMIEŃ

Max Racing może od czasu do czasu modyfikować niniejsze Warunki użytkowania, a taka modyfikacja wchodzi w życie z chwilą opublikowania w dniu Max Racingstronie internetowej (www.maxracing.co). Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków użytkowania, korzystając z którejkolwiek z Usług po opublikowaniu takiej modyfikacji. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że jesteś na bieżąco z wszelkimi modyfikacjami.

OŚWIADCZENIE

KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE TREŚCI I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ORAZ MAX RACING WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI I ZADOWOLNEJ JAKOŚCI. MAX RACING NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ JEST DOKŁADNA, AKTUALNA, NIEPRZERWANA, WOLNA OD WIRUSÓW LUB BŁĘDÓW, ANI ŻE WSZELKIE TAKIE PROBLEMY ZOSTANĄ USUNIĘTE. MAX RACING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA, ZAKŁÓCENIA, USUNIĘCIE, USZKODZENIA, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARIE LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE LUB NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANY KOMUNIKACJI UŻYTKOWNIKA. MAX RACING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PROBLEMY LUB AWARIE TECHNICZNE JAKIEJKOLWIEK SIECI LUB LINII TELEFONICZNYCH, KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW ONLINE, SERWERÓW LUB DOSTAWCÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, AWARII E-MAIL LUB GRACZY Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH LUB RUCHU W SIECI USŁUGI LUB ICH POŁĄCZENIE, W TYM WSZELKIE SZKODY LUB USZKODZENIA UŻYTKOWNIKÓW LUB KOMPUTERÓW DOWOLNEJ OSOBY ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA LUB POBIERANIA MATERIAŁÓW W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH MAX RACING PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG, Z TREŚCI ZAMIESZCZANYCH W USŁUGACH LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB Z POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, ZARÓWNO ONLINE LUB OFFLINE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAX RACING, JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PRZEDSTAWICIELE JAKIEKOLWIEK PONIESIONE STRATY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG LUB TREŚCI JEST WYRAŹNIE WYKLUCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM RYZYKA JEŚLI Z MAX RACING, JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PRZEDSTAWICIELE (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH), CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA ŁĄCZNIE DO TYSIĄCA MYR RINGGITS (RM1000). W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU MAX RACINGANI JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, CZYNNEJ, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZANIEDBANIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ MAX RACING, JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB PRZEDSTAWICIELE POSIADALI WCZEŚNIEJSZĄ WIEDZĘ O OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE POWODUJĄ TAKĄ STRATY LUB SZKODY) W ODNIESIENIU DO USŁUG LUB TREŚCI DOTYCZĄCYCH:

 • STRATY LUB SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE;
 • UTRATA RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW;
 • UTRATA DOCHODÓW;
 • UTRATA DOBREJ WOLI;
 • UTRATA DANYCH;
 • UTRATA OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI;
 • ZREZYGNOWANE WYDATKI; LUB
 • KOSZT NABYCIA TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH.

PRAWO

Ta sekcja zawiera postanowienia Ustawy o zawodach prawniczych z 1976 roku Malezji oraz wszystkie przepisy i regulacje wydane na jej podstawie.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić się przed szkodą Max Racing, jej bezpośrednie i pośrednie (poprzez jednego lub więcej pośredników) podmioty dominujące, podmioty zależne i podmioty powiązane, oraz ich lub ich odpowiednich kontrahentów, dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, właścicieli, wspólników, udziałowców, pracowników, zleceniodawców, agentów, poprzedników, następcy prawni, cesjonariusze, księgowi i adwokaci z wszelkich pozwów, powództw, roszczeń, postępowań, odszkodowań, ugody, wyroków, obrażeń, zobowiązań, zobowiązań, strat, ryzyka, kosztów i wydatków (w tym między innymi honoraria adwokackie oraz koszty postępowania sądowego) związane lub wynikające z: Usług; korzystanie z Usług; Twoje Treści Użytkownika; Twoje oszustwo, naruszenie prawa lub umyślne wykroczenie; oraz wszelkie naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz umowy, zasady i warunki, do których się odnoszą, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Max Racing dotyczących korzystania z Usług. Niepowodzenie Max Racing wykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły rozdziałów w niniejszych Warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to uznaje się za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt Max Racing pod adresem:

MAX RACING MIĘDZYNARODOWY SDN BHD
13, Jalan Industri Impian,
Taman Industri Impian,
14000, Bukit Mertajam
Pulau Pinang, Malezja

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Oświadczasz, że rozumiesz, że nie możesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, a także zobowiązujesz się nie korzystać z usługi lub uzyskiwać dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który świadczy usługi, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać

Drogi właścicielu Max Racing exhaust system,

Dziękujemy za wybór Max Racing. Ponieważ masz zamiar zarejestrować swój Max Racing exhaust systemu i założyć w tym celu konto, poświęć trochę czasu na przewinięcie w dół i zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Max Racing Portal rejestracyjny.

Głównym celem Portalu jest rejestracja Państwa Max Racing produkt(y) w celu weryfikacji jego/ich oryginalności. Należy pamiętać, że rejestracja jest możliwa tylko w przypadku oryginału Max Racing nieoryginalne motocyklowe lub samochodowe układy wydechowe wyprodukowane 1 stycznia 2019 r. lub później, z numerem seryjnym wygrawerowanym na systemie (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Rejestracja produktu(ów), kwalifikowalność).

Korzystanie z portalu rejestracyjnego Akrapovič (zwanego dalej „Portalem”) podlega warunkom użytkowania, wyłączeniu odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich i ochronie danych osobowych, jak podano poniżej lub korzystając z łączy na dole strony. Zakładając konto i korzystając z Portalu, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

Rejestrując się Max Racing Exhaust produktów, zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, zostaniesz uznany za zawarcie umowy prawnej z Max Racing Exhaust (zwane dalej albo „Max Racing”, „my”, „nas” lub „nasz”, podczas gdy będziesz określany jako „użytkownik”, „ty” lub „twój”) w odniesieniu do Max Racing Exhaust konto i korzystanie z Portalu. Jeśli nie zgadzasz się lub nie możesz zaakceptować niniejszego Regulaminu w jakiejkolwiek części, prosimy o zaprzestanie zakładania konta i/lub korzystania z Portalu.

WAŻNE: NIE ZAREJESTRUJ SIĘ MAX RACING EXHAUST PRODUKT NIE OGRANICZA PRAW GWARANCYJNYCH.

Dostęp do Max Racing Portal

Konfigurowanie Max Racing konto do rejestracji Max Racing produkty są dostarczane wyłącznie osobom fizycznym, które działają jako takie we własnym imieniu i we własnym imieniu. Dostęp do Portalu jest udzielany czasowo i Max Racing zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmiany lub zmiany Portalu lub którejkolwiek z usług świadczonych na Portalu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia na Max Racingabsolutna dyskrecja. Max Racing nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich skutki.

Do korzystania z Portalu wymagany jest dostęp do Internetu. Zapewnienie odpowiedniego komputera lub urządzenia przenośnego, połączenia internetowego oraz innego sprzętu lub sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Portalu powinno być zapewnione przez i na koszt użytkownika.

Max Racing Konto

Każdy użytkownik może założyć jeden Max Racing konto w Portalu. Podczas procesu rejestracji zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail, który będzie używany jako Twój identyfikator użytkownika. Na podstawie wpisu Twojego adresu e-mail podczas rejestracji, hasło zostanie Ci przydzielone przez Max Racing i wysłane na podany adres e-mail wraz z potwierdzeniem e-mailem. Rejestracja Twojego profilu zostanie zakończona z chwilą potwierdzenia rejestracji zgodnie z e-mailem potwierdzającym. Twój identyfikator użytkownika i hasło będą wymagane do zalogowania się do Portalu i będą traktowane jako element Twojej identyfikacji, chyba że zdecydujesz się zalogować za pomocą swojego identyfikatora Google®, Facebook® lub innego dostawcy usług, który jest dostępny podczas logowania strona.

Należy pamiętać, że w przypadku logowania się do Portalu za pomocą identyfikatora Google®, Facebook® lub innego dostawcy usług, zastosowanie mają regulamin, polityka prywatności i inne warunki tego dostawcy usług. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed zalogowaniem.

Zobowiązujesz się do bezpiecznego przechowywania identyfikatorów użytkowników i haseł i nie ujawniania ani nie umożliwiania korzystania z nich osobom trzecim. Ponosisz odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszelkie korzystanie ze swojego konta, bez względu na to, czy jest to autoryzowane czy nieautoryzowane. Jeśli podejrzewasz, że Twoja nazwa użytkownika i/lub hasło mogły zostać naruszone, zmień hasło i natychmiast nas o tym poinformuj.

Tworząc plik Max Racing konto, potwierdzasz, że jesteś pełnoletni, zgodnie z obowiązującym w Twoim kraju, i że wszystkie informacje wprowadzone w formularzu rejestracyjnym lub później edytowane są prawdziwe i że konfigurujesz konto Max Racing konto dla siebie. Zobowiązujesz się, że Twoje dane osobowe będą dokładne i aktualne.

Należy pamiętać, że proces rejestracji można zakończyć tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione odpowiednimi danymi wraz z rejestracją co najmniej jednego oryginału Max Racing produkt. Wyrejestrowanie wszystkich Max Racing produkty mogą spowodować całkowite usunięcie Twojego Max Racing konto jako takie.

Po przesłaniu wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym i rejestracji a Max Racing produkt i podlega Max Racing, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Twój Max Racing Konto zostanie utworzone dopiero po kliknięciu w link potwierdzający podany w e-mailu potwierdzającym.

Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania wszelkich formularzy rejestracji i zatwierdzania lub odrzucania tworzenia konta według własnego uznania. Każde konto użytkownika może zostać wyłączone lub usunięte przez Akrapovič w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez odpowiedzialności Akrapovič.

Każdy użytkownik powinien mieć tylko jedną aktywną Max Racing konto na raz. Wykorzystamy informacje podane podczas rejestracji w dowolnej kombinacji w celu ustalenia, czy określony użytkownik ma już aktywną Max Racing konto. Nasze ustalenia i decyzja o odrzuceniu rejestracji z powodu innego istniejącego konta tego samego użytkownika będą ostateczne, ale zachęcamy do poinformowania nas, jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd.

Każde konto, które nie będzie używane do logowania się do Portalu przez ponad 5 (pięć) lat, zostanie uznane za nieaktywne i może zostać usunięte przez Max Racing bez uprzedzenia. W przypadku, gdy ustalimy, że używasz swojego Max Racing konto sprzeczne z niniejszym Regulaminem w jakikolwiek sposób, Twoje konto zostanie usunięte bez wcześniejszego powiadomienia.
Dane dotyczące każdego usuniętego konta mogą być dalej wykorzystywane przez: Max Racing zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Rejestracja produktu(ów), kwalifikowalność

Wszystkie produkty kwalifikujące się do rejestracji Max Racing nieoryginalne samochodowe lub motocyklowe układy wydechowe wyprodukowane 1 stycznia 2019 r. lub później, z wygrawerowanym numerem seryjnym na układzie, który nie był wcześniej zarejestrowany przez tego samego lub innego użytkownika. Każdy użytkownik może zarejestrować jednego lub więcej Max Racing produkty, zarówno motocyklowe, jak i samochodowe. Należy pamiętać, że układy wydechowe OEM i części układów wydechowych nie kwalifikują się do rejestracji w tym momencie.

W celu rejestracji produktu zostaniesz poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Twoim pojazdem, Max Racing produkt i punkt sprzedaży, w którym kupiłeś swój Max Racing produkt. Tylko kompletne formularze mogą być przetwarzane w celu ustalenia prawdziwości Twojego Max Racing Produkt.

Weryfikowanie oryginalności Twojego Max Racing Produkt

Max Racing produkty słyną z najwyższej jakości. Nasi klienci są coraz częściej wprowadzani w błąd, kupując podrabiane (podrabiane) produkty, które zazwyczaj nie spełniają norm jakościowych i użytych materiałów, a także mogą być niebezpieczne. Ponieważ podrabiane produkty są coraz większym problemem, wszelkie naruszenia własności intelektualnej naszej lub naszych partnerów są traktowane bardzo poważnie.

Rejestracja Twojego Max Racing produkt ma służyć jako ogólne wskazanie oryginalności produktu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności swojego Max Racing produktu prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Jeżeli połączenie informacji, które wprowadzasz do formularza rejestracyjnego, dotyczy typu pojazdu, Max Racing informacje o produkcie i sprzedawcy są zgodne z naszymi danymi, możemy stwierdzić z dużą dozą pewności, że wprowadzony produkt jest oryginalny Max Racing produkt. W takim przypadku otrzymasz nasz e-mail po zakończeniu procesu rejestracji dla danego produktu.

W przypadku zgłoszonego Max Racing dane produktu nie zgadzają się z naszymi danymi, prosimy o ponowne sprawdzenie danych wprowadzonych w wymaganych polach, aby wyeliminować ewentualne błędy i upewnić się, że Max Racing produkt kwalifikuje się do rejestracji. Jeśli nadal nie będziemy w stanie potwierdzić zgodności, sugerujemy skontaktowanie się ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt, w celu ustalenia jego pochodzenia i oryginalności. Jeśli okaże się, że nieautentyczny produkt został ci sprzedany pod pretekstem bycia Max Racing produktu, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą i podjęcie działań przeciwko sprzedawcy za pośrednictwem właściwych organów, jeśli ma to zastosowanie. Jednocześnie doceniamy informacje o nieautentycznych/podrobionych produktach sprzedawanych jako oryginalne Max Racing produktów i dlatego zapraszamy do zgłaszania nam takich przypadków.

WAŻNE: Max Racing nie oferuje produktu zastępczego, rekompensaty ani wsparcia posprzedażowego, gwarancji ani żadnych innych usług w odniesieniu do jakichkolwiek nieoryginalnych produktów.

Twoja zawartość

Użytkownicy nie powinni używać swoich Max Racing konto lub przesyłać treści, które mogą być w jakikolwiek sposób obraźliwe, nielegalne, sprzeczne z Max Racinginteresy i zasady etyczne lub w jakikolwiek sposób naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich.

Należy pamiętać, że wszelkie treści przesłane do Portalu przy użyciu konta mogą zostać usunięte w dowolnym momencie i najprawdopodobniej zostaną usunięte po usunięciu konta z dowolnego powodu.

Przesyłając do Portalu jakiekolwiek zdjęcia lub inne materiały, które podlegają prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej, potwierdzasz, że jesteś właścicielem wszelkich praw do takich materiałów i udzielasz Max Racing niewyłączne, bezpłatne, zbywalne, ogólnoświatowe pozwolenie na wykorzystanie dowolnych lub wszystkich takich materiałów w dowolnym celu; Max Racing może uznać za stosowne, w tym reklamę, wykorzystanie w mediach społecznościowych lub w jakimkolwiek innym celu bez żadnych ograniczeń czasowych i bez Max Racing konieczność odnoszenia się do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby jako autora i/lub posiadacza jakichkolwiek praw do takich materiałów.

Odpłacisz i zachowasz! Max Racing nieszkodliwy w przypadku wniesienia zarzutów dotyczących naruszenia lub spraw przeciwko Max Racing w związku z Max Racingwykorzystanie przesłanych materiałów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Dane osobowe

Niektóre informacje podawane podczas rejestracji lub podczas korzystania z Portalu mogą stanowić dane osobowe. Należy pamiętać, że tylko wymagane pola muszą być wypełnione, aby zakończyć konfigurowanie Twojego Max Racing konto i rejestracja swojego Max Racing produkt. Można jednak podać dodatkowe dane opcjonalne, z których niektóre mogą być dane osobowe, w związku z którymi Max Racing podejmuje takie same środki ochrony, jak wymagane dane.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dlatego przestrzegamy wszelkich wymogów prawnych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: Max Racing zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, która jest zgodna z unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub innymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Dokonując rejestracji, wyrażasz zgodę na gromadzenie, organizowanie, przechowywanie, przetwarzanie, wybieranie, odzyskiwanie, wykorzystywanie i/lub niszczenie Twoich danych osobowych do celów komunikacji przez Max Racing, naszym podmiotom stowarzyszonym lub kontrahentom i prowadzenie rejestru Max Racing posiadacze kont i ich zarejestrowane produkty przez cały czas istnienia Państwa Max Racing rachunków i przez kolejne sześć lat. Ponadto zgadzasz się, że Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez: Max Racing w dowolnym momencie w celu wyegzekwowania naszych umów, rozwiązywania sporów, a także przestrzegania naszych innych zobowiązań prawnych.

Max Racing nie będzie łączyć danych osobowych wprowadzonych do Portalu z innymi danymi uzyskanymi z innych źródeł.

Szanujemy wszystkie Twoje prawa wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawo dostępu, zmiany lub zablokowania Twoich danych osobowych, a także cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu edytuj swój Max Racing informacje o koncie lub wyślij nam pisemną prośbę za pośrednictwem formularza online dostępnego na Portalu. Zobowiązujemy się do poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy danych w ciągu 15 dni od otrzymania żądania.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, zastosujemy rozsądne środki ochrony, które są ogólnie akceptowane jako właściwe. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności w związku z bezpieczeństwem lub ochroną danych osobowych. Zgadzasz się, że Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się w UE i być może w wyjątkowych przypadkach przeniesione na serwery poza UE, co nie wpłynie na nasze starania o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przyjmujesz do wiadomości, że serwery, na których przechowywane są dane osobowe, niekoniecznie są własnością Max Racing.

Poza zakresem i celami wskazanymi powyżej, Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przepisami prawa. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, wyloguj się z Portalu, gdy z niego nie korzystasz.

W celu poprawy komfortu użytkowania i funkcjonowania Portalu pliki cookies mogą być zamieszczane na urządzeniu służącym do uzyskiwania dostępu do Portalu. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zobacz Max RacingPolityka dotycząca plików cookie.

Wyraźnie zgadzasz się, że możemy również gromadzić i przetwarzać informacje o Twoim adresie IP, które nie mogą służyć do identyfikacji Twojej osoby, a jedynie przekazują nam informacje o ogólnej lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do Portalu.

Dane nieosobowe

Podczas rejestracji lub korzystania z Portalu możemy zbierać pewne dane nieosobowe, składające się z danych w formie, która nie może być bezpośrednio z Tobą powiązana i nie umożliwia Twojej identyfikacji. W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że wszelka treść komunikacji z nami jest traktowana jako dane nieosobowe i dlatego prosimy o pominięcie jakichkolwiek danych osobowych w treści wiadomości. Jeśli nie jest to możliwe, proszę oznaczyć odpowiednie dane jako „dane osobowe”.

Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych nieosobowych w dowolnym celu, w tym, ale nie ograniczając się do ulepszania Max Racingproduktów i usług, różnych statystyk, analiz itp. przez czas nieograniczony bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

Komunikacja/rozmowa z użytkownikiem

Wszelka komunikacja wysłana przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy online może być przez nas przechowywana i przetwarzana w celu udzielenia odpowiedzi i poprawy jakości naszych usług i/lub produktów. Może być również wykorzystany do dalszej komunikacji z Tobą.

Ponadto potwierdzasz, że rozumiesz, że Max Racing może wykorzystywać Twoje opinie lub sugestie dotyczące ulepszania naszych usług lub produktów bez obowiązku wypłaty Ci wynagrodzenia.

Max Racing Subskrypcja

Wysyłając „Rozpocznij”, zaznaczając lub klikając „Zapisz się teraz”, „Zapisz się”, zgadzasz się, że Twoje dane osobowe mogą być rejestrowane i przechowywane również w celu przyszłej komunikacji marki za pomocą materiałów promocyjnych lub marketingowych przez Max Racing, naszym podmiotom stowarzyszonym lub kontrahentom. Subskrypcja naszego newslettera nie jest wymagana do zakończenia procesu rejestracji lub rejestracji produktu i jest oferowana użytkownikom tylko jako opcja. Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszej wiadomości e-mail z potwierdzeniem i w każdym biuletynie.

Jeśli nie wyślesz „Rozpocznij”, zaznaczając lub klikając „Zapisz się teraz” lub „Zapisz się”, Max Racing nie będzie wysyłać Ci materiałów promocyjnych ani marketingowych, ale nadal może wysyłać Ci powiadomienia związane z naszymi produktami lub usługami, jeśli jest to wymagane przez prawo lub ważne powiadomienia związane z bezpieczeństwem lub zgodnością z prawem naszych produktów, w szczególności produktów, które zarejestrowałeś na swoim koncie.

Wszelka korespondencja wysłana do Ciebie zgodnie z niniejszym tytułem będzie przesyłana do Ciebie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Wyrejestrowanie się z Portalu lub usunięcie Twojego profilu z jakiegokolwiek powodu nie wpłynie na Twoją subskrypcję na Max Racing Biuletyn. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji Max Racing Newsletter, prosimy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w każdym wydaniu Max Racing Biuletyn.

Postanowienie końcowe

Nie możesz przenieść swoich praw wynikających z niniejszych Warunków na jakąkolwiek osobę trzecią. Możemy przenieść nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią.

Nagłówki klauzul w niniejszym Regulaminie nie mają żadnego niezależnego znaczenia i nie wpływają na interpretację jakiejkolwiek klauzuli.

Niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Portalu i ma zastosowanie do każdego korzystania z Portalu.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Każde nieważne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione nowym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu odzwierciedla pierwotny cel Warunków.

Typograficzne, pisarskie lub inne błędy lub pominięcia w niniejszych Warunkach mogą zostać skorygowane bez dalszego powiadomienia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony.

Max Racing Exhaust- markowy produkt sprzętowy zawarty w oryginalnym opakowaniu („Max Racing Exhaust Produkt”) przeciwko wady producenta w zakresie wykonania materiałów przy normalnym użytkowaniu; przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnej rejestracji przez nabywcę końcowego („Okres Gwarancji”).

Uwaga: wszystkie roszczenia zgłoszone na podstawie Max Racing Exhaust Roczna ograniczona gwarancja producenta podlega warunkom określonym w niniejszym dokumencie gwarancyjnym.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy żadnych nieoryginalnych Max Racing Exhaust markowe produkty, nawet jeśli są pakowane lub sprzedawane z Max Racing Exhaust Podrabiane nazwy produktów mogą nie dawać użytkownikowi własnych gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • do części eksploatacyjnych, takich jak włókna żaroodporne, filtry powietrza, płyny czyszczące itp.
 • uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań i wgnieceń.
 • uszkodzeń spowodowanych przez komponenty lub produkty osób trzecich.
 • uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem, ogniem, kontaktem z cieczą, trzęsieniem ziemi, powodzią lub inną przyczyną zewnętrzną.
 • na uszkodzenia spowodowane niewłaściwie zainstalowanym produktem.
 • do produktu, który został zmodyfikowany bez zgody Max Racing Exhaust.
 • Jeśli Max Racing Exhaust logo lub numer seryjny został usunięty lub zatarty.
 • Jeśli produkt nie jest zarejestrowany lub wygasł lub użytkownik nie może udowodnić żadnych zarejestrowanych danych.

Wszelkie roszczenia dotyczące produktu obejmują tylko konkretny „produkt”, który nie obejmuje żadnych opłat za wysyłkę, instalację, obsługę, opłat celnych ani podatków.

Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na tej stronie internetowej, które mogą okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie służą ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa podejmowania decyzji bez konsultacji i zapoznania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualniejszymi źródłami informacji. Oświadczasz, że polegasz na treściach zawartych na tej stronie na własną odpowiedzialność.

Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i mogą być przedstawiane jedynie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na niej. Oświadczasz, że przyjmujesz na siebie odpowiedzialność monitorowania zmian na naszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia złożonego przez Ciebie zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować liczby produktów zakupionych na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta bądź używania tej samej karty płatniczej, zamówienia i/lub adresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany w zamówieniu lub dokonamy anulacji, możemy spróbować wysłać Ci stosowne powiadomienie, kontaktując się z Tobą przez e-mail i/lub adres rozliczeniowy i/lub numer telefonu podany przez Ciebie podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia zamówienia, jeśli uznamy, że zostało ono złożone w celu dalszej odsprzedaży lub dystrybucji.

Zgadzasz się udostępnić nam aktualne, pełne i dokładne dane rozliczeniowe i dane Twojego konta dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do natychmiastowej aktualizacji danych konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów oraz dat ważności kart płatniczych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części bądź udostępnianych treści) w dowolnej chwili i bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zgodność: Aby uniknąć wypadków, korzystaj z Aplikacji do regulacji modyfikacji układu wydechowego samochodu w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego. Korzystanie z zestawu dźwiękowego może wpłynąć na zgodność układu wydechowego z wymogami prawnymi, takimi jak emisja powietrza i/lub hałasu przez układ wydechowy. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że zestaw dźwiękowy jest używany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami.
Korzystanie z Aplikacji podczas prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę, dlatego należy unikać pracy w okolicznościach, które uniemożliwiają skupienie się na bezpiecznej jeździe. Należy pamiętać, że korzystanie z zestawu dźwiękowego (zmiana trybu otwartego i zamkniętego) wpływa na reakcję silnika i generowany moment obrotowy, powodując pewne zmiany w reakcji pojazdu. Zawsze bierz pod uwagę warunki drogowe i drogowe. Korzystanie z Aplikacji przez inne osoby niż kierowca (w szczególności dzieci) i w konsekwencji nieoczekiwane zmiany pomiędzy trybem otwartym i zamkniętym w niekontrolowanych okolicznościach mogą zaskoczyć kierowców, zagrażając bezpieczeństwu pasażerów w pojeździe i/lub innych uczestników ruchu lub powodować usterki związane z zakłóceniami. Zapoznaj się z sekcją Zakłócenia poniżej.

Ograniczenia Licencji
Użytkownik nie może kopiować (chyba że wyraźnie zezwala na to niniejsza Umowa), dekompilować, odtwarzać, dezasemblować, próbować uzyskać kod źródłowy, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Max Racing Produktów, Części, Komponentów, Aplikacji, wszelkich aktualizacji lub ich części (chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lub postanowienia licencyjne regulujące korzystanie z jakichkolwiek komponentów o otwartym kodzie źródłowym zawartych w Aplikacji).

Nie możesz oddzielać poszczególnych elementów Max Racing Produktów, Części, Komponentów, Aplikacji do użytku w innym celu, urządzeniu lub komputerze nie wolno przenosić do użytku na innym urządzeniu lub komputerze ani używać ich lub jakiejkolwiek ich części przez sieć, a także nie mogą sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać , pożyczać, rozpowszechniać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw do Produktu i Aplikacji w całości lub w części. Prawa własności intelektualnej Wszystkie treści zawarte w Aplikacji, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, zdjęcia, pliki (wideo, dźwięk, animacja lub inne) oraz ich układ podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego, własności przemysłowej i/lub innych praw . Znaki towarowe, w tym logo i emblematy firmowe, reprezentowane w Max Racing Produkty, części, komponenty i aplikacje są objęte prawami autorskimi, a także prawami do znaków towarowych Max Racing International Sdn Bhd, jej licencjodawcom lub osobom trzecim do korzystania z nich. Ani sprzedaż, ani przeniesienie na Ciebie, ani licencja Aplikacji na Ciebie nie przenoszą na Ciebie tytułu lub własności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Max Racing International Sdn Bhd lub jej licencjodawców, a także nie przyznaje Ci żadnego prawa do używania znaków towarowych, znaków usługowych ani logo Max Racing Exhaust lub jej licencjodawców. Nie możesz usuwać ani zmieniać żadnych znaków towarowych, logo, praw autorskich lub innych informacji o prawach własności w Aplikacji lub w Aplikacji. Jakiekolwiek powielanie, manipulacja techniczna lub inna, tłumaczenie lub inne wykorzystanie materiałów w Aplikacji jest zabronione bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Max Racing Międzynarodowy Sdn Bhd.

Dostępna wysyłka na cały świat

Usługa zgłoszenia celnego w cenie.

Międzynarodowa gwarancja

Oferowane w kraju użytkowania

100% Bezpieczna realizacja transakcji

PayPal/MasterCard/Visa

Udostępnij koszyk